English   |   中文
 
 
我们的产品
 
  捆扎机
关闭
 
 
KZB-I半自动捆扎机
 
KZB-II半自动捆扎机
 
SM10H半自动捆扎机
 
SM10T半自动捆扎机
 
                 
 
APM8060C全自动捆扎机
 
YK1800FR-PL摇臂式在线缠绕机
 
A-72AO全自动在线穿箭式打包
 
BL-2000A自动薄膜缠绕机
 
                 
 
BL-2000P自动薄膜缠绕机
 
BL-2000B自动薄膜缠绕机